Liturgia apostoła Jakub

Opublikowano 5 listopada 2018 przez Łukasz Koleda

W dniu 5 listopada 2018 roku, kiedy Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, po raz dwudziesty pierwszy odprawiona została św. Liturgia autorstwa tego świętego. Liturgii sprawowanej zgodnie ze starożytnym rytem przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.

W słowie skierowanym do wiernych hierarcha w pierwszej kolejności nawiązał  do fragmentu listu św. ap. Jakuba czytanego w trakcie św. Liturgii, w którym to głównym tematem jest relacja pomiędzy wiarą, a pokorą. Ekscelencja odnosząc się do przesłania głównej myśli ap. Jakuba podkreślił, iż próby których doświadcza człowiek w ziemskim życiu powodują wewnętrzny smutek. Ich celem jest zupełnie coś innego, a mianowicie mają one za zadanie prowadzić człowieka do szczęścia. Hierarcha odwołując się do św. Maksyma Wyznawcy, który w kontekście Modlitwy Pańskiej wskazuje dwa rodzaje prób, bądź pokus jakim poddawany jest człowiek. Pokusy dobrowolne, które wynikają z przyzwolenia człowieka dające ogromną słodycz dla ciała, lecz ból dla duszy. Z kolei pokusy mimowolne będące ciężkimi dla ciała ludzkiego lecz radosnymi dla duszy. Kiedy w modlitwie Ojcze Nasz zwracamy się z prośbą do Boga o to, aby „nie wodził nas na pokuszenie”, zgodnie ze słowami św. Maksyma mamy na myśli pokusy dobrowolne, które przynoszą radość dla naszego ciała. Apostoł Jakub natomiast wspomina o radości jaka wynika z tych pokus, na które człowiek nie ma większego wpływu, tj. te trudności, których człowiek doświadcza w całym swoim życiu nie zabiegając o nie. Następnie kaznodzieja zwrócił uwagę na znaczenie słowa „wytrwałość”. Zgodnie z oryginalnym znaczeniem słowa „wytrwałość” (cierpliwość) oznacza ono „być pod” próbą. Cierpliwość, o której mówi ap. Jakub względem prób jest zmaganie się z nimi. Dlatego też człowiek, pomimo różnego rodzaju trudności życiowych, jeżeli zachowuje w sobie cierpliwość to zachowuje w sobie przed wszystkim spokój, stabilność wewnętrzną. Na koniec władyka wskazał na powszechność nauczania i uniwersalność wartości zawartych w treści listu brata Pańskiego podkreślając tym samym, iż pokora jest zwieńczeniem myśli apostoła zawartej w pierwszym rozdziale listu.

Wzorem minionych lat, także i w bieżącym roku ołtarz usytuowano na środku świątyni. Dzięki temu każdy z wiernych uczestniczących w św. Liturgii, miał okazję przyjrzeć się specyfice tejże Liturgii, a przede wszystkim modlitewnie ją przeżywać.

Do osobliwości św. Liturgii apostoła Jakuba należy m.in. lektura trzech fragmentów Pisma Świętego w następującej kolejności: Starego Testamentu, Ewangelii i listu apostolskiego. Następnie biskup, siedząc pośrodku świątyni, wygłasza homilię. Eucharystia przyjmowana jest przez wiernych pod dwiema postaciami oddzielnie.

W Cerkwi prawosławnej w Polsce św. Liturgia apostoła Jakuba odprawiana jest tylko raz w roku, wyłącznie w Warszawie i Białymstoku.

lektor Krzysztof Szeremeta

zdjęcia: ks. A. Lewczak,