Święto Centrum Kultury Prawosławnej

Opublikowano 24 maja 2021 przez Łukasz Koleda

W dniu 24 maja Cerkiew wspomina pamięć świętych Cyryla i Metodego, będących patronami stołecznej kaplicy akademickiej. Są to dwaj bracia, którzy poświęcili swoje życie, aby przekazać Słowianom język liturgiczny. Na prośbę księcia Rościsława wyruszyli w podróż na Morawy, gdzie na podstawie języka mówionego wypracowali alfabet, który stał się językiem liturgicznym oraz użytkowym miejscowej ludności. Święci bracia dokonali również tłumaczeń na język cerkiewnosłowiański Pisma Świętego oraz ksiąg liturgicznych. Tłumaczenia te przybliżyły Słowianom spuściznę Pisma Świętego oraz tekstów ojców świętych. Język cerkiewnosłowiański do dziś jest używany w Liturgii wśród krajów słowiańskich, w tym w Polsce.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 23 maja całonocnym czuwaniem. Nabożeństwu przewodniczył biskup hajnowski Paweł w asyście duchowieństwa. Podczas nabożeństwa obecny był Jego Eminencja metropolita Sawa.

W poniedziałek, 24 maja mieszkańcy Metropolitalnego Domu Studenta oraz stołeczni wierni zebrali się podczas św. Liturgii, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście biskupa hajnowskiego Pawła, duchowieństwa warszawskiego okręgu, a także duchownych z klasztoru w Jabłecznej, Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Śpiewał miejscowy chór studentów uczęszczających na co dzień na nabożeństwa w kaplicy. Podczas „małego wejścia” proboszcz parafii śww. apostołów Piotra i Pawła w Wołominie, ks. Michał Dmitruk został podniesiony do godności protoijereja. W św. Liturgii uczestniczyli pracownicy Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie na czele z Jej Ekscelencją Panią Margaritą Ganevą, Ambasador Republiki Bułgarii w RP.

W czytanym podczas św. Liturgii fragmencie Ewangelii Jezus Chrystus kieruje słowa pouczenia do swoich uczniów, którzy zaczynali działalność misyjną. Zbawiciel nazywa apostołów światłością świata, która jaśnieje światłem Słowa Bożego wśród narodów. Podobnie jak apostołowie, święci bracia Cyryl i Metody, wyruszyli do Europy Środkowo-Wschodniej, by zwiastować miejscowej ludności światło Słowa Bożego.

Okolicznościowe kazanie wygłosił namiestnik klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, archimandryta Piotr. W słowach pouczenia zachęcił do autorefleksji, czy światło wiary Chrystusowej, które otrzymaliśmy dzięki misji świętych braci, przekazujemy drugiemu człowiekowi? Głównym wyznacznikiem tego, na ile pielęgnujemy w swojej duszy światło Chrystusowe jest to, na ile skutecznie walczymy z grzechem, który destrukcyjnie wpływa na nasz stan duchowy i przez który oddalamy się od Boga. Przykład świętych Cyryla i Metodego pokazuje współczesnemu chrześcijaninowi, w jakie cechy powinien być uzbrojony, chcąc iść drogą Chrystusa. Wśród których kaznodzieja wymieniał miłość do drugiego człowieka, wytrwałość, bezinteresowność wobec bliźniego.

Wiele z obecnych wiernych przystąpiło do św. Eucharystii. Po św. Liturgii miała miejsce doksologia połączona z życzeniami długich lat hierarchii cerkiewnej, duchownym, wiernym działającym dla dobra Cerkwi i wszystkim prawosławnym chrześcijanom. Na koniec do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił znaczenie działalności świętych w historii ziem słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Jego Eminencja przywołał fakty historyczne świadczące o tym, że ludność zamieszkujące tereny nadwiślańskie poznała naukę i alfabet dzięki misji świętych braci i ich uczniów. Metropolita Sawa mocno zaakcentował wagę i znaczenie języka cerkiewnosłowiańskiego w dzisiejszych czasach i zachęcał do podtrzymywania oraz praktykowania tego języka w codziennym życiu liturgicznym. Jego Eminencja wyraził również radość z faktu, że po dziś dzień w budynku, który powrócił do prawowitego właściciela – Cerkwi prawosławnej, odprawiana jest św. Liturgia, gdzie prawosławni mogą rozwijać i na nowo odkrywać prawosławną kulturę i tradycję. Kończąc hierarcha podziękował wszystkim uczestnikom świątecznych uroczystości w kaplicy akademickiej.

Święto przebiegło w modlitewnej i uroczystej atmosferze, przy brzmieniu paschalnych hymnów i pieśni poświęconych świętym Cyrylowi i Metodemu.

 

Karion Szeszko

zdjęcia: diakon Igor Kutovyi i Tomasz Grześ