Akademik

akademik

Metropolitalny Dom Studenta został powołany do życia  przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.  Powstał on z myślą o prawosławnych studentach uczęszczających do warszawskich szkół i uczelni. Mieszkający tu studenci mają do dyspozycji 30 pokoi, na dwóch kondygnacjach budynku. Pokoje są jedno i dwuosobowe, przy czy każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. Dla usprawnienia życia mieszkańców funkcjonuje: stołówka, pralnia, suszarnia, czytelnia a także siłownia. Każdego dnia rano i wieczorem w kaplicy akademickiej studenci uczestniczą we wspólnych modlitwach. Obecnie w Metropolitalnym Domu studenta mieszka 50 osób.

Kierownikiem Metropolitalnego Domu Studenta jest ks. dr Andrzej Lewczak.

Kontakt:
Metropolitalny Dom Studenta
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4
03-403 Warszawa
Tel. 22 619 24 20/ 22 465 82 34
e-mail: kontakt.ckp@wp.pl

Ceny pokoi od lipca 2023 r.:

 • Pokój jednoosobowy – 900 zł
 • Pokój jednoosobowy dla osób pracujących i studentów po ukończeniu 24 roku – 1000 zł
 • Pokój dwuosobowy: 550 zł/os.

 

REGULAMIN

METROPOLITALNEGO DOMU STUDENTA

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki studentów zamieszkujących w Metropolitalnym Domu Studenta.
 2. Metropolitalny Dom Studenta jest integralną częścią Centrum Kultury Prawosławnej im. świętych Cyryla i Metodego.
 3. Ogólny nadzór nad Metropolitalnym Domem Studenta należy do zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce, w osobie Jego Eminencji Metropolity. Bezpośredni nadzór sprawuje kierownik Domu Studenta.
 4. Centrum Kultury Prawosławnej powinno być przedmiotem ochrony i troski mieszkańców, wyrażającej się w stałej dbałości o utrzymanie go w należytym stanie i porządku.
 5. Na terenie Centrum Kultury Prawosławnej może być prowadzona działalność kulturalno – wychowawcza.

§ 2.

Zadania i organizacja Metropolitalnego Domu Studenta

 1. Do zadań Metropolitalnego Domu Studenta w szczególności należy:
  1. zapewnienie studentom zakwaterowania;
  2. zapewnienie właściwych warunków do nauki;
  3. zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych;
  4. wychowywanie studentów w duchu prawosławnej wiary i tradycji cerkiewnej;
  5. umacnianie w nich pobożności i trwałych zasad moralnych;
 2. Organizacja Metropolitalnego Domu Studenta
  1. Metropolitalny Dom Studenta czynny jest przez cały rok akademicki.
  2. Opiekę wychowawczą nad studentami sprawują: kierownik Metropolitalnego Domu Studenta oraz kapelan kaplicy akademickiej.

§ 3.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Metropolitalnym Domu Studenta

 1. Prawo do zamieszkania w Metropolitalnym Domu Studenta przyznaje kierownik Metropolitalnego Domu Studenta.
 2. Zakwaterowania dokonuje kierownik Metropolitalnego Domu Studenta bądź jego zastępca.
 3. Student zamieszkuje w pokoju, w którym został zakwaterowany. Po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem może dokonać zmian w wyposażeniu pokoju.
 4. Student odpowiada materialnie za wszystkie szkody, powstałe z jego winy.
 5. Przy zakwaterowaniu student ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.
 6. Przy opuszczaniu Metropolitalnego Domu Studenta (ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów, koniec roku akademickiego, itp.) student pozostawia pokój w takim stanie, w jakim go otrzymał.
 7. Student, który utracił prawo do zamieszkania w Metropolitalnym Domu Studenta zobowiązany jest do zwolnienia miejsca w pokoju w terminie 3 dni od powiadomienia go o cofnięciu przydziału lub powstaniu okoliczności, powodujących utratę prawa do zamieszkania, pod rygorem przymusowego usunięcia.
 8. Przed wyjazdem na wakacje lub opuszczeniem Metropolitalnego Domu Studenta na stałe zwraca  m.in.: pościel, klucze itp.;

§ 4.

Prawa i obowiązki studentów zakwaterowanych w Metropolitalnym Domu Studenta

Student ma prawo do:

  1. przyjmowania gości na terenie Metropolitalnego Domu Studenta według zasad określonych w § 6. Regulaminu;
  2. korzystania z pomieszczeń (kaplicy, czytelni, biblioteki, siłowni) i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych
   w Centrum Kultury Prawosławnej.
  4. korzystania z pomocy kierownika i kapelana kaplicy akademickiej
   w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Metropolitalnym Domu Studenta.

Do obowiązków studenta w szczególności należy:

  1. sumienne i ścisłe przestrzeganie Regulaminu Metropolitalnego Domu Studenta;
  2. podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Metropolitalnego Domu Studenta w ramach kompetencji;
  3. szanowanie mienia Centrum Kultury Prawosławnej oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego;
  4. uczęszczanie na codzienne modlitwy poranne i wieczorne oraz na wyznaczone nabożeństwa określone w § 5. Regulaminu.
  5. utrzymywanie dobrych relacji koleżeńskich ze wszystkimi studentami;
  6. przestrzeganie czystości i porządku w obrębie Centrum Kultury Prawosławnej, jak i na jego terenie;
  7. utrzymywanie w należytym porządku przydzielonego pokoju;
  8. utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń socjalnych (aneksy kuchenne na II i III piętrze)
  9. informowanie recepcjonisty o swoim wyjeździe oraz o przybyciu do Metropolitalnego Domu Studenta;
  10. dbanie o zdrowie, higienę i swój wygląd zewnętrzny;
  11. odnoszenie się z szacunkiem do pracowników Centrum Kultury Prawosławnej;
  12. oszczędne i prawidłowe użytkowanie energii elektrycznej oraz wody;
  13. niezwłoczne poinformowanie kierownika bądź jego zastępcy o chorobie lub wypadku;
  14. regularne uiszczanie należności za zakwaterowanie w Metropolitalnym Domu Studenta w terminie ostatecznym do 5 –go każdego miesiąca za dany miesiąc.
  15. zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00;
  16. przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż.

Studentom zabrania się:

 1. udzielania noclegów w pokoju innym osobom;
 2. samowolnego zakładania i przerabiania zamków, instalacji elektrycznej radiofonicznej, itp.;
 3. wynoszenia mebli i pobranego wyposażenia z zajmowanego pokoju do innych pomieszczeń;
 4. spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania innych substancji odurzających;
 5. wszelkich gier hazardowych;
 6. przychodzenia do Metropolitalnego Domu Studenta pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 7. palenia tytoniu na terenie całego Centrum Kultury Prawosławnej;
 8. uszkadzania lub niszczenia urządzeń i sprzętu;
 9. nielegalnego kopiowania i rozpowszechniania plików Internetowych.

§ 5.

Studentów obowiązuje następujący rozkład nabożeństw:

L.p. Dzień tygodnia Godzina Nabożeństwa
1. Poniedziałek – piątek 7:30 Modlitwy poranne
2. Poniedziałek – piątek 21:00 Modlitwy wieczorne
3. Niedziela 9:00 Św. Liturgia w Kaplicy Akademickiej

 § 6.

Odwiedziny

Odwiedziny w pokojach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców codziennie w godz. 8:00- 22:00 przy zachowaniu następujących zasad:

 1. odwiedzający obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. odwiedzający okazuje w recepcji dokument tożsamości;
 3. osoba odwiedzana jest odpowiedzialna za zachowanie odwiedzającego;
 4. kierownik ma prawo zakazania wstępu na teren Metropolitalnego Domu Studenta osobom z zewnątrz, które dopuściły się wykroczenia przeciwko Regulaminowi.

§ 7.

Utrata prawa zamieszkania w Metropolitalnym Domu Studenta

Student traci prawo do zamieszkania w Metropolitalnym Domu Studenta przed upływem czasu, jeżeli:

 1. nie przestrzega Regulaminu Metropolitalnego Domu Studenta;
 2. zalega 2 miesiące z opłatami;
 3. bez uzasadnionej przyczyny nie skorzystał z przyznanego miejsca w Metropolitalnym Domu Studenta w ciągu 7 dni od dnia, w którym był uprawniony do zamieszkania.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu Metropolitalnego Domu Studenta obowiązują przez cały rok.
 2. Za wyrządzone szkody studenci ponoszą osobistą odpowiedzialność materialną.
 3. Naprawienie szkód przez sprawcę(ów) nastąpi bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
 4. O wyborze sposobu naprawy szkód decyduje kierownik.
 5. Rozmiar szkody określa się według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji w sprawie naprawienia szkody. Termin naprawienia szkody przez sprawcę(ów) wynosi 7 dni od wydania decyzji.
 6. W razie nieujawnienia sprawcy (sprawców) kierownik może żądać pokrycia kosztów naprawienia szkód od wszystkich mieszkańców.
 7. Całkowite pokrycie kosztów przez jednego z studentów zwalnia pozostałych.
 8. Nie podlegają obowiązkowi naprawienia straty stanowiące następstwo zużywania się przedmiotów, w ramach korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną w pomieszczeniach ogólnego użytku (pomieszczenia socjalne -kuchnie, korytarze, łazienki itp.) obciąża sprawcę (sprawców). W razie ich nieujawnieni koszt rozkłada się na studentów danego piętra.
 10. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych Regulaminem jest Jego Eminencja Metropolita.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Jego Eminencję Metropolitę.